KVKK Bilgi Metni

ANADOLU BİRLİK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Anadolu Birlik Sigorta”, “Sigorta Acentesi”, “Acenteliği” veya “Şirket”) olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler Şirketimizce alınmaktadır.

1.Veri Sorumlusu:

Şirketimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” ANADOLU BİRLİK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve tüm bağlı İş birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, eğitim kurumlarımızın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

3.1. Müşteriler ve Yasal Temsilci Verileri:

Müşterilere ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, fotoğraf, öğrenci numarası gibi gerekli bilgiler alınmakta ve kaydedilmektedir. Öğrencilerin yasal temsilcilerine ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, banka hesap bilgisi gibi gerekli bilgiler ve indirim sağlanması için diğer çocuklarına dair isim ve kimlik bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.

3.2.Ziyaretçi Verileri:

Şirketimiz ve diğer birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Güvenlik amacıyla, ANADOLU BİRLİK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ve diğer birimlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri, kimlerle görüşecekleri bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.

3.3. Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:

Şirketimizin üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların (temsilcilerinin/personelinin) ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim bilgileri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve durumun niteliğine göre plaka no. bilgisi, hesap no. gibi finansal bilgileri, taşınmaz tapusu gibi malvarlığı bilgileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla alınabilmektedir. İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizin hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, Acenteliğimizin nezdinde kayıt yapılabilmesi, ölçme değerlendirme dahil teklif verme faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimizin merkezlerimizin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Acenteliğimizin faaliyetlerinin tanıtılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, yasal yükümlülüklerin karşılanması, sigorta teklifi verilmesi, poliçe yapılması, danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşteri kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, Acenteliğin hizmetlerinin ve akdettiğimiz sözleşmelerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi için Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Şirketimiz içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; Şirketimiz iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına, bağlı olduğu Holding şirketine; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; SBM, Hazine müsteşarlığı, SEDDK gibi merciler, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.